Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné
práva a povinnosti zmluvných strán spočívajúce:

 • v záväzku predávajúceho dodávať kupujúcemu tovar vo vyhotovení podľa platných technických noriem a certifikátov predávajúceho a v povrchovej úprave tovaru tak, ako bude tento tovar kupujúcim objednaný jednotlivými písomnými objednávkami kupujúceho alebo ním poverených osôb alebo ako bude tovar definovaný v cenovej ponuke – objednávke predávajúceho podpísanej kupujúcim alebo ním poverenými osobami,

 • v záväzku kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu,

 • v prípade zmluvy o obchodnej spolupráci v záväzku kupujúceho vo vlastnom mene vyvíjať činnosť smerujúcu k následnému predaju tovaru kúpeného u predávajúceho tretím osobám, na základe čoho je predávajúci oprávnený poskytnúť kupujúcemu obchodný rabat zo svojich cien určených pre konečného zákazníka.

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa všeobecné obchodné podmienky ďalej označujú ako „VOP“. Text kúpnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnej spolupráci bez VOP sa ďalej označuje ako „kúpna zmluva“ alebo „zmluva o obchodnej spolupráci“ a VOP a kúpna zmluva alebo zmluva o obchodnej spolupráci sa ďalej označuje ako „Zmluva“. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy o obchodnej spolupráci alebo kúpnej zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VOP boli v rozpore s ustanoveniami kúpnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnej spolupráci, platia ustanovenia  kúpnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnej spolupráci. Na účely týchto VOP sa kúpnou zmluvou rozumie aj cenová ponuka – objednávka vystavená predávajúcim a podpísaná kupujúcim alebo ním poverenými osobami.

 

I. Podmienky dodania a prevzatia tovaru

 • Ak sa tovar dodáva v priestoroch predávajúceho, je kupujúci oprávnený si tento prevziať v dohodnutom dodacom termíne, a to počas otváracích hodín, platných u predávajúceho.

 • Ak je tovar dodávaný predávajúcim na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečiť personál a zariadenie potrebné na zloženie tovaru v určenom mieste, zabezpečiť vhodné miesto na vyloženie tovaru, zabezpečiť prevzatie tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru. Ak je tovar dodávaný priamo kupujúcemu alebo na ním určené miesto a kupujúci alebo osoba, ktorej je tovar určený, tovar v dohodnutom (kupujúcim požadovanom) mieste a čase neprevezme ani nezabezpečí jeho prevzatie do 30 minút od pristavenia vozidla predávajúceho, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu stojné v sume 5 € za každých aj začatých 15 minút. Ak je tovar dodávaný priamo kupujúcemu alebo na ním určené miesto a kupujúci alebo osoba, ktorej je tovar určený, tovar v dohodnutom (kupujúcim požadovanom) mieste a čase neprevezme alebo nezabezpečí jeho prevzatie ani do 2 hodín od pristavenia vozidla predávajúceho, predávajúci tovar privezie do svojich priestorov a na náklady kupujúceho zašle tovar prostredníctvom tretej osoby alebo po dohode s kupujúcim privezie tovar v inom dohodnutom termíne. Náklady na náhradnú dopravu (zaslanie tovaru) znáša v uvedených prípadoch vždy kupujúci. Strany sa dohodli, že v prípade nemožnosti dodania tovaru podľa tohto bodu je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu paušálnu náhradu nákladov súvisiacich s prvou (zmarenou) dodávkou tovaru, ktorej výšku si strany dohodli na sumu 100 EUR plus náklady na náhradnú prepravu.

 • Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak kupujúci v prvom určenom termíne na dodanie tovaru neodoberie objednaný tovar v dohodnutom množstve, predávajúci má právo voči kupujúcemu na vyúčtovanie skladného vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každý aj začatých 14 dní. V prípade, že k dodaniu tovaru nedôjde ani v lehote 30 dní odo dňa prvého určeného termínu dodania z dôvodov na strane kupujúceho, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej kúpnej ceny a ak kúpna cena nebola zaplatená vo výške 50 % kúpnej ceny objednaného tovaru a predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a následne tovar ponúknuť tretej osobe alebo tovar vyšrotovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu so zmluvnou pokutou ako aj s nárokom na náhradu škody. Prostriedky získané za šrotovanie je predávajúci oprávnený použiť na úhradu nákladov spojených so skladovaním a odvozom tovaru na šrotovisko.

 • Ak sa preprava tovaru uskutočňuje vozidlom kupujúceho alebo vozidlom, ktoré kupujúci obstará, kupujúci je povinný zabezpečiť vozidlo na tento účel vhodné. Vhodným vozidlom sa pritom rozumie vozidlo, na ktoré je možné tovar naložiť z boku vysokozdvižným vozíkom a ktorého rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objednaného tovaru tak, aby bola pri preprave tovaru minimalizovaná pravdepodobnosť jeho poškodenia. V prípade takejto prepravy tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú pri preprave a vykládke tovaru. Ak kupujúci zabezpečí vozidlo, na ktoré nie je možné nakladať tovar vysokozdvižným vozíkom ale ručne, predávajúci nie je povinný vyčleniť pracovníkov na ručnú nakládku tovaru a ani nezodpovedá za poškodenie tovaru pri nakládke. Na základe rozhodnutia predávajúceho, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu pracovníkov na ručnú nakládku za poplatok v sume 10 EUR za každých aj začatých 100 m2 naloženého tovaru.

 • Strešná krytina a trapézový plech T – 05 sú dodávané kupujúcemu na drevených paletách, fixované fóliou. Trapézové plechy okrem trapézového plechu T – 05  sú dodávané v spáskovaných balíkoch.

 • Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru iba v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich vo viditeľnom poškodení tovaru. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho ihneď pri dodaní tovaru, inak jeho práva zo zjavných vád zanikajú a má sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných vád.

 • Strany sa výslovne dohodli, že aj keď predávajúci písomným záručným listom poskytne záruku na dodávaný tovar, vady tovaru sa delia nasledovne:

 • množstevné vady - vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru - kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru v areáli predávajúceho a ak sa tovar prepravuje predávajúcim najneskôr pri preberaní tovaru osobe prepravujúcej tovar a zároveň tento druh vady zapísať do dodacieho listu resp. inej listiny potvrdzujúcej dodanie tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný v dohodnutom množstve.

 • viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru v areáli predávajúceho a ak sa tovar prepravuje predávajúcim najneskôr pri preberaní tovaru osobe prepravujúcej tovar a zároveň tento druh vady zapísať do dodacieho listu resp. inej listiny potvrdzujúcej dodanie tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne a bez vád.

 • vady zistiteľné pri rozbalení tovaru - kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať, používať ho alebo ho zabudovávať, inak jeho nároky z vád zanikajú. Toto dojednanie platí najmä pre tovar, ktorý má byť pri jeho použití zabudovaný. 

 • vady zistiteľné používaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 kalendárnych dní ako vady zistil; po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.

 • Strany sa dohodli, že o prevzatí tovaru bude vyhotovený samostatný dodací list. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu dodací list nebol vyhotovený, kupujúci, resp. ním poverená osoba potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň ako dodací list.

 • Hmotnosť tovaru určená na váhach predávajúceho je záväzná pre obidve strany.

 • Prípadné omeškanie dodania tovaru je kupujúci povinný vyznačiť písomne na listine, osvedčujúcej dodanie tovaru, inak nie je oprávnený sa domáhať akýchkoľvek práv vyplývajúcich z oneskoreného dodania tovaru.

 • Ak nie je stranami písomne alebo elektronicky dohodnuté niečo iné, platí, že záväzok predávajúceho je obmedzený iba na dodanie tovaru, bez akýchkoľvek prác. Pokiaľ predávajúci v súvislosti s tovarom vykonáva pre kupujúceho aj akékoľvek práce, tieto netvoria súčasť kúpnej ceny, ale sú vždy spoplatnené v cenníku predávajúceho, platného v čase objednania prác.  V prípade pochybností platí, že uvedené ceny prác sú bez DPH.

 • Ak kupujúci zruší objednávku pred dodaním objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške prijatej zálohy a ak záloha nebola zaplatená tak vo výške 50% z ceny objednaného a nedodaného tovaru, vždy však minimálne 100 €. Ak kupujúci poruší svoje povinnosti z tejto Zmluvy podstatným spôsobom a predávajúci pred dodaním tovaru od Zmluvy odstúpi, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške prijatej zálohy a ak záloha nebola zaplatená tak vo výške 50% z ceny objednaného a nedodaného tovaru, vždy však minimálne 100 €. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať prípadnú zálohu prijatú od kupujúceho so svojím nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty a na prípadnú náhradu škody.

 • Upozornění zákazníka: Při objednání předfalcování krytiny na místě stavby je zákazník povinný zabezpečit vyložení a naložení falcovacího stroje SCHLEBACH, napojení na nástěnou přívodku el. proudu 16-32A /4-5 kolík/. Firma Maslen s.r.o. zabezpečí dodání a obsluhu stroje na místě stavby a zákazník dle délek plechů minimálně 3-6lidí na odebírání předfalcovaného plechu. Pracovník firmy Maslen s.r.o. je po čas předfalcovávání povinný jen obsluhovat stroj a nevykonávat žádné jiné pomocné práce. V případě nedodržení uvedených věcí je pracovník povinný sepsat vícepráce a ty budou zákazníkovy následně dofakturované. Při nedodržení výše uvedených požadavků může pracovník firmy Maslen s.r.o. opustit pracoviště na náklady objednavatele.

čl. II Fakturačné a platobné podmienky

 • Nedostatky faktúry ako daňového dokladu ani vrátenie faktúry späť predávajúcemu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ je z faktúry zrejmá špecifikácia tovaru, jeho cena a identifikácia kupujúceho.

 • V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, v objednávke alebo vo faktúre uvedená cena je cenou bez DPH, ku ktorej predávajúci pripočíta DPH v zmysle platnej legislatívy.

 • Akákoľvek reklamácia, vady tovaru a nároky z nich vyplývajúce, okrem odmietnutia celej dodávky tovaru hneď pri jej dodaní, nemajú vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu tovaru. Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, je kupujúci povinný zaplatiť cenu celej dodávky a to aj v prípade reklamácie.

 • Kúpna cena tovaru sa dojednáva pri každej kúpnej zmluve alebo jednotlivej kúpnej zmluve uzatvorenej na základe zmluvy o obchodnej spolupráci samostatne. Ak neexistuje písomný alebo elektronický doklad o tom, v akej výške si strany dohodli pri konkrétnej kúpnej zmluve alebo jednotlivej kúpnej zmluve uzatvorenej na základe zmluvy o obchodnej spolupráci kúpnu cenu, platí stranami dohodnutá fikcia, že kúpna cena objednaného tovaru sa rovná cene, ktorá je pri tomto druhu tovaru uvedená v cenníku predávajúceho platnom v čase dodania tovaru. Za správnosť výpočtu kúpnej ceny zodpovedá predávajúci len vo vzťahu k podkladom pre výpočet, ktoré mu odovzdal kupujúci. Za správnosť podkladov pre výpočet kúpnej ceny a jeho zhodu so skutočným stavom zodpovedá kupujúci.

 • Ak sa strany písomne nedohodnú inak, ku kúpnej cene budú pripočítané náklady na balenie tovaru, náklady na vyloženie tovaru zo skladu predávajúceho a ak sa tovar bude prepravovať tak aj náklady na prepravu tovaru kupujúcemu alebo na ním určené miesto vrátane nákladov súvisiacich so zdržaním sa dopravného prostriedku pri vykládke tovaru, pokiaľ nie je v zmluve o obchodnej spolupráci alebo kúpnej zmluve uvedené inak. Kúpna cena tovaru je stanovená na parite Ex Works Maslen, pokiaľ v zmluve o obchodnej spolupráci alebo kúpnej zmluve nie je uvedené inak.

 • V prípade odberu vratných obalov – paliet bude kupujúcemu ku kúpnej cene fakturovaná aj hodnota paliet podľa príslušného typu palety, pričom cena palety je uvedená v cenníku predávajúceho platnom v čase dodania tovaru. Na cenu palety sa nevzťahujú žiadne rabaty. Ak kupujúci palety v stave, v akom ich od predávajúceho prevzal, vráti na ktorúkoľvek prevádzku predávajúceho do 90 dní od ich prevzatia od predávajúceho, vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie 100% z ceny paliet, čo predávajúci uskutoční vyhotovením dobropisu. Predávajúci nie je povinný zabezpečiť odvoz vratných paliet z miesta dodania. Toto ustanovenie sa uplatní len v prípade, ak sa tovar dodáva kupujúcemu na paletách (najmä strešná krytina, trapézový plech T-05).

čl. III Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je najmä povinný riadne a včas zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu alebo jej príslušenstvo (ďalej je táto povinnosť na účely tohto článku označená iba ako „Povinnosť“) o viac ako 5 pracovných dní, predávajúci ho môže, avšak nemusí, telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie Povinnosti, pričom takáto výzva je bezplatná. Toto oprávnenie predávajúceho nemá vplyv na splatnosť faktúry a nemení termín splnenia Povinnosti.  


Pre prípad omeškania kupujúceho s plnením Povinnosti o viac ako 5 pracovných dní sa strany dohodli, že kupujúci nahradí predávajúcemu náklady, vzniknuté v súvislosti s porušením Povinnosti. V prípade, ak predávajúci požiada advokáta alebo spoločnosť zaoberajúcu sa inkasom pohľadávok o súčinnosť pri splnení Povinnosti, kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu nahradiť náklady s tým spojené. Strany sa dohodli, že výška týchto nákladov nebude určovaná preukazovaním vynaložených výdavkov, ale platí fikcia, že náklady na mimosúdne vymoženie splnenia Povinnosti majú výšku rovnajúcu sa 8 % z hodnoty Povinnosti a náklady na súdne vymoženie majú výšku 100 € / začatú hodinu predávajúcemu vyúčtovaných právnych služieb. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody ani nárok na prípadnú náhradu trov konania. 


Ak je kupujúci v omeškaní so splnením Povinnosti o viac ako 30 dní, je povinný počnúc 31. dňom zaplatiť predávajúcemu okrem zákonného úroku z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výše 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so splnením Povinnosti.

Ak je kupujúci v omeškaní so splnením Povinnosti o viac ako 90 dní, je povinný počnúc 91. dňom zaplatiť predávajúcemu okrem zákonného úroku z omeškania zmluvnú pokutu podľa bodu 4 tohto článku zvýšenú o 0,2% denne.

V prípade, že kupujúci je v omeškaní so splnením  Povinnosti ako aj akéhokoľvek iného svojho záväzku voči predávajúcemu, nie je predávajúci povinný kupujúcemu dodať objednaný tovar ani akceptovať žiadnu inú jeho dodávku alebo v ďalšom obchodnom styku je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred. Takýmto konaním predávajúci neporušuje svoje zmluvné povinnosti.

V prípade omeškania kupujúceho so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu sa štrnástym dňom omeškania kupujúceho stávajú automaticky splatnými aj všetky ostatné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu (cross default).V prípade omeškania kupujúceho so splnením akejkoľvek povinnosti je predávajúci oprávnený jednostranne zmeniť splatnosť záväzku kupujúceho vzniknutého na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou tak, že tento vyhlási za splatný. Splatnými sa stávajú aj tie záväzky, ktorých sa porušenie povinnosti netýka, aj záväzky, ktorých splatnosť mala podľa Zmluvy alebo dohody strán nastať neskôr, ako aj záväzky, ktorých splnenie je inak viazané na splnenie podmienky.   

Všetky pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu sa vždy stávajú splatnými (aj v prípade, že ich splatnosť mala nastať neskôr alebo bola viazaná na splnenie podmienky):

dňom podania návrhu na konkurz alebo reštrukturalizáciu na majetok kupujúceho, dňom, kedy si predávajúci alebo tretia osoba uplatní voči kupujúcemu akékoľvek právo na súde, dňom, kedy začne voči kupujúcemu akékoľvek exekučné konanie, dňom, kedy dôjde k prijatiu rozhodnutia, ktoré ma za následok zmenu spoločníkov (akcionárov) kupujúceho v rozsahu viac ako 49 % základného imania kupujúceho.


čl. IV Zodpovednosť za vady tovaru

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa Zmluvy. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že podmienkam starostlivosti a skladovania tovaru, ktoré sú upravené v týchto VOP porozumel a v prípade porušenia týchto podmienok berie na vedomie, že si nebude môcť uplatniť žiadne nároky z vád tovaru.
Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar, záruku poskytne vyhlásením o trvaní záručnej doby v samostatnom záručnom liste. Ak predávajúci neodovzdá spolu s tovarom záručný list, platí, že predávajúci neposkytol kupujúcemu na tovar záruku. Záruka, ak je poskytnutá, sa vzťahuje len na skryté vady. Predávajúci môže ustanovenia o záruke, vadách tovaru a uplatnení vád bližšie jednostranne upraviť v záručnom liste, pričom kupujúci berie na vedomie, že takýto záručný list, je pre kupujúceho záväzný a jeho ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami tejto Zmluvy.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s uvedeným dôvodu reklamácie, množstva, druhu tovaru, čísla dodacieho listu a čísla faktúry. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene od ostatného tovaru a nepoužívať ho najmä k ďalšiemu spracovaniu resp. k predaju do vyriešenia reklamácie.

Bez ohľadu na ustanovenia kúpnej zmluvy, zmluvy o obchodnej spolupráci, inej dohody medzi stranami a záručného listu, záruka resp. zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje najmä na: 

vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, použitím alebo skladovaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou,
rovnomerná zmena farebného odtieňa, vyblednutie farby povlaku, zmeny farby povlaku, zmeny lesku povlaku,
odchýlky farebného odtieňa u výrobkov, ktoré neboli vyrobené zo zvitku z jednej šarže náterovej hmoty v jednej výrobnej dávke,
výrobky, ktoré boli v kontakte so skorodovanými predmetmi, agresívnymi chemickými prostriedkami, prvkami vyrobenými z medi a kvapalinami vytekajúcimi z medených rúr ako aj poškodenia, ktoré sú výsledkom vyššej moci,
výrobky inštalované vo vysoko korozívnom alebo inom ovzduší so silným chemickým pôsobením (napr. v ovzduší s vysokým obsahom solí, v trvalom kontakte s vodou, cementom a betónom, s žieravinami, dymom, popolom, zvieracími výkalmi), ktoré môžu mať vplyv na povrch materiálu
plechový materiál nesmie byť v priamom kontakte s výrobkami na báze silikátov alebo s cementovými výrobkami
poškodenia zapríčinené pri kontakte s čerstvou zeminou a cementom
korózia na rezných a strižných hranách a dodatočne vytvorených otvoroch, ktoré neboli náležite ošetrené ochranným náterom a vady spôsobené rezaním plechu nástrojmi spôsobujúcimi termický efekt,
korózie na poškriabaných miestach, vzniknutých pri montáži neodstránením kovových pilín prenášaných obuvou,
korózie vytvorené na miestach netesnosti skrutkových spojov,
korózie škrabancov, ktoré neboli včas a dostatočne ošetrené,
korózia na spodnej strane plechov s organickými povlakmi,
poškodenie povlaku zapríčinené poveternostnými podmienkami alebo prírodnými úkazmi (zemetrasenia, požiare, povodne, krupobitie, prudké lejaky, veterné smršte a pod.), vandalizmom, vojnami, nepokojmi a teroristickými činmi,
poškodenie, korózia a odlupovanie povlaku vyplývajúce z nesprávneho skladovania plechov,
korózie vytvorené skorodovaním triesok vzniknutých pri vŕtaní, strihaní, neodstránením kovových úlomkov a iných zvyškov
chyby spôsobené nazhromaždením nečistôt a rôznych predmetov, ktoré sa  neodstránili pri pravidelnej ročnej údržbe,
vady tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho včas, teda v lehotách uvedených v článku IV, bod 6 a  7 týchto VOP a riadne,akékoľvek korózie pozinkovaných a aluzinkových plechov.

Bez ohľadu na ustanovenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnej spolupráci, inej dohody medzi stranami a záručného listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním, montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, použitím alebo skladovaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť vady predávajúcemu v lehotách uvedených v článku I bod 7 VOP, inak jeho nároky z vád tovaru zanikajú.

Pokiaľ predávajúci uzná reklamáciu, predávajúci vymení vadný tovar za bezvadný alebo nahradí náklady na renováciu reklamovaného tovaru; právo výberu z uvedených možností prináleží výlučne predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v rámci reklamačného konania.

Škody nezavinené predávajúcim, ktoré vzniknú pri nakládke a/alebo vykládke sa považujú za škody spôsobené kupujúcim.

Strany sa v zmysle § 379 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že náhrada akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku, nárokov kupujúceho a tretích osôb) z kúpnej zmluvy alebo jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe zmluvy o obchodnej spolupráci, ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom, alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti predávajúceho, je obmedzená do výšky 50 % kúpnej ceny objednaného tovaru z kúpnej zmluvy alebo jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe zmluvy o obchodnej spolupráci, ktorú strany v čase vzniku tohto záväzkového vzťahu predvídajú ako možný následok akejkoľvek škodnej udalosti.  

V prípade, ak je hodnota vád tovaru sporná, ak je tovar vrátený použitý alebo nepoužitý predávajúcemu, ako aj v prípade, že záväzok kupujúceho bude splnený inak ako v peniazoch, určí hodnotu nepeňažného plnenia pre obe strany záväzne znalec, určený na tento účel predávajúcim.  
  

 


V. Podmienky starostlivosti a skladovania tovaru

Tovar je potrebné skladovať v suchom a vetranom sklade bez priameho slnka (možnosť zaparenia plechu) na paletách 20 cm od podlahy. Nesmie sa skladovať v hrane (na sebe) dlhšie ako 30 dní od dátumu vyrobenia, vzniká nebezpečenstvo skondenzovania vzdušnej vlhkosti a tvorby bielej korózie. V prípade skladovania viac ako 30 dní, je potrebné preložiť jednotlivé panely tenkými drevenými lištami a podložiť na jednej strane tak, aby mohol vytiecť vzniknutý kondenz. Ak kupujúci tovar neprevezme do troch dní od dohodnutého dodacieho termínu, predávajúci nie je povinný tieto opatrenia vykonávať a nenesie ani zodpovednosť za škodu tým spôsobenú.

Krátkodobo môže byť tovar skladovaný aj na otvorenom priestranstve, avšak palety s krytinou musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením nepriesvitnou plachtou prepúšťajúcou vzduch, s voľnými koncami. Materiál nesmie zmoknúť a musí byť chránený  pred vniknutím vody do hrany materiálu. V prípade vniknutia vody do hrany materiálu je bezpodmienečne nutné jednotlivé panely porozkladať a nechať vysušiť.

POZOR !!! Plech skladovaný na otvorenom priestranstve je veľmi náchylný na podfúknutie vetrom.

Trapézové profily a hladké plechy vyrobené s pozinkovanou alebo aluzinkovou povrchovou úpravou  nesmú byť skladované v hrane alebo vo zvitku viac ako tri dni od dátumu výroby. Profily je treba do troch dní namontovať alebo preložiť  jednotlivé panely tenkými drevenými lištami tak, aby mohol medzi nimi voľne prúdiť vzduch. Ak kupujúci výrobky neprevezme do troch dní od dohodnutého dodacieho termínu, predávajúci nie je povinný tieto opatrenia vykonávať a nenesie ani zodpovednosť za škodu tým spôsobenú.
Skladovanie a prepravovanie polykarbonátových vlnitých presvetľovacích platní je možné len v tieni na podložke prikryté nepriesvitnou plachtou. Môžu byť nakopené max. do výšky 50 cm, chránené pred horúčavou, slnečným žiarením a vlhkom. Teplota medzi nakopenými platňami musí byť menšia ako 60 stupňov. Pri zabudovaní do stavby musia byť konštrukcie prevzdušnené. Presvetľovacie platne nie je dovolené podkladať ani natierať, ani montovať na tmavé strechy, slúžia ako presvetlenie.
Slolaminátové trapézové dosky sa skladujú a montujú podľa samostatného návodu, ktorý je dostupný na www.maslen.sk alebo ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti MASLEN s.r.o.
Pri snehových zachytávačoch predávajúci neodporúča ich použitie v pásme vyššom ako je I. a II. snehové pásmo. Ak predloha pre výpočet cenovej ponuky neobsahuje prílohu na výpočet množstva a rozmiestnenia snehových zachytávačov s uvedením snehovej oblasti, v ktorej je stavba situovaná, potom sa postupuje podľa štandardov pre I. a II. pásmo a predávajúci neručí za škody na tovare a  majetku, ktoré budú zapríčinené nedostatočným alebo zlým technickým riešením. Pri rozložení snehových zachytávačov je nevyhnutné dodržať nasledovné 3 zásady:
- na šírku 1,1 m je nutné umiestniť 5ks zachytávačov pre škridplech a 4ks pre Gapu,
- pri dĺžke krytiny nad 3,5m je nutné umiestniť ďalší rad snehových zachytávačov,
- snehové zachytávače sú vhodné na umiestnenie v I. a II. pásme snehových oblastí.

Základnú tiaž snehu v uvažovanom mieste určí príslušný hydrometrologický ústav. Orientačne sa dá určiť normové zaťaženie snehom pre konkrétne oblasti. Mapa sa nachádza na www.maslen.sk.
 

Vysvetlenie príčin vzniku tzv. zaparenia plechu: Zinok v okolitej bežnej atmosfére reaguje s kyslíkom a vlhkosťou zo vzduchu a tvoria sa zmesné hydroxidy zinku, ktoré reagujú s oxidom uhličitým za tvorby pomerne nerozpustnej zinkovej patiny: hydratovaný uhličitan zinku. Táto patina spomaľuje rozpúšťanie zinku a teda poskytuje koróznu ochranu oceľovým materiálom na určitý čas v závislosti od aplikovanej hrúbky zinkového povlaku, agresivity okolitej atmosféry, doby ovlhčenia, striedania teplôt, kondenzácie vzdušnej vlhkosti atď. Pri vystavení pozinkovaných materiálov účinkom vody a vlhkosti bez prístupu a cirkulácie vzduchu v tesných priestoroch sa však rýchlosť korózie zinku podstatne zvyšuje a výrazne ovplyvňuje rozpúšťanie zinku v danom mieste styku. Prejav korózie sa zriedka vyskytne súvisle na celom povrchu v rovnakom rozsahu, pretože začína lokálne a rozširuje sa postupne od ohniska korózie do priľahlých smerov v závislosti od topografických parametrov, spôsobu a orientácie uloženia, rozloženia vody, umiestnenia dotykových častí atď. Všetky tieto skutočnosti uvedené pre zinok a zinkové povlaky platia aj pre lakoplastovaný plech, u ktorého organické povlaky zvyšujú koróznu odolnosť voči poveternosti a dodávajú estetický vzhľad. Organický povlak samotný nereaguje s bežnými zložkami prostredia, avšak v podmienkach tesného uloženia lakoplastovaných profilov bez cirkulácie vzduchu voda a vlhkosť preniká cez póry povlaku, čím sa dostáva k pozinkovanému substrátu a spôsobuje spomínanú bielu hrdzu. Tá podľa podmienok skladovania ďalej narastá, objem tvoriacich sa chemických zlúčenín rastie v závislosti od okolitých poveternostných podmienok a spôsobuje „napuchnutie“ organického povlaku najprv vo forme malých pľuzgierikov, ktoré postupne rastú a zlievajú sa do súvislých plôch. Organický povlak tak stráca kontakt a priľnavosť k pozinkovanému substrátu, čím dochádza k jeho odlupovaniu. Navyše biela hrdza je hygroskopická a viaže na seba vlhkosť z okolitého ovzdušia, čím sa proces jej tvorby stáva takmer nepretržitým a rýchlym.Aj keď sú materiály s organickými povlakmi známe výbornou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, neznamená to, že sú nezničiteľné. K takejto korózii lakoplastovaného plechu môže dôjsť len v tom prípade, ak je plech, profil naskladaný jeden na druhý a vystavený nechránený okolitému prostrediu, resp. je zatečený a prikrytý neprievzdušnou fóliou. Uvedené predstavuje typickú chybu nevhodného skladovania. Dĺžku tohto času je ťažké definovať, pretože závisí od mnohých parametrov (ročné obdobie, teplota prostredia, striedanie teplôt, intenzita a dĺžka ovlhčenia, objem zatečenia, sklon a spôsob umiestnenia materiálu, chemická agresivita okolia, možnosť schnutia atď.). Účinnosť protikoróznej ochrany u pozinkovaných a lakoplastovaných plechov teda zásadne závisí od počiatočného spôsobu narábania s materiálom. Ak materiál nie je exponovaný a vystavený okolitým poveternostným podmienkam tak, aby sa na povrchu zinku za prítomnosti vzdušnej vlhkosti a vzduchu mohla vytvoriť zinková patina, potom zinkové povlaky strácajú svoju protikoróznu funkciu.

V prípade vzniku korózie z dôvodov uvedených v bode 6, sa na predmetnú koróziu nevzťahuje záruka ani zákonná zodpovednosť predávajúceho za vady.

Strešná fólia je citlivá na denné svetlo, pri ktorom nastáva degradácia polymérov aplikovaných pri výrobe. Preto vonkajšie pokrytie strechy musí byť nepriepustné, vyčnievajúce časti fólie sa musia zastavať, aby sa zamedzilo prieniku denného svetla. Namontovanie vrabčiakov, taktiež zamedzí prieniku svetla. Okolo všetkých prechodov (strešné okná, komíny, ventilačné otvory) je treba vhodným spôsobom vyhnúť a z vnútra ihneď zastavať (tepelná izolácia, parotesná izolácia) a zamedziť prístup svetla zo spodnej časti (pri neobývaných a nezateplovaných podkroviach). Strešné fólie je potrebné rozbaľovať hlavičkou nahor a ukladať rovnobežne do odkvapu, zľahka naťahovať. Zamedziť kontaktu fólie s chemickými látkami (napr. olej, impregnat.....)

 

čl. VI Ukončenie Zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- písomnou výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Toto ustanovenie sa uplatní len vo vzťahu k zmluve o obchodnej spolupráci.
- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť, ako aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
splnením. Toto ustanovenie sa uplatní výlučne vo vzťahu ku kúpnej zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa budú považovať najmä nasledovné prípady:
-  ak je kupujúci  v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 14 dní,
-  ak je predávajúci opakovane v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 14 dní,
-  ak kupujúci opakovane uplatní neoprávnenú reklamáciu.
 

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy ako aj od zmluvy o obchodnej spolupráci (a to aj od jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe zmluvy o obchodnej spolupráci), ktorých predmetom je dodanie tovaru alebo služieb, odstúpiť v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve, zmluve o obchodnej spolupráci, v týchto VOP a v Obchodnom zákonníku, vždy však v prípade, ak je kupujúci o viac ako 14 dní v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku voči predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy ako aj od zmluvy o obchodnej spolupráci (a to aj od jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe zmluvy o obchodnej spolupráci) odstúpiť nielen bez zbytočného odkladu, ale kedykoľvek počas trvania porušenia povinnosti, ktoré porušenie je dôvodom na odstúpenie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ako aj od zmluvy o obchodnej spolupráci (a to aj od jednotlivej kúpnej zmluvy uzavretej na základe zmluvy o obchodnej spolupráci), môže predávajúci vykonať doručením písomného odstúpenia  alebo ústnym vyhlásením.

Okamihom odstúpenia je predávajúci oprávnený prevziať akýkoľvek ním dodaný a nezaplatený tovar späť do svojej dispozície a voľne s ním nakladať, a to bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza, ibaže by kupujúci predávajúcemu hodnoverným listinným dôkazom preukázal, že nie je vlastníkom tovaru.

Rovnako ako v bode 5 tohto článku VOP je predávajúci oprávnený aj bez odstúpenia od zmluvy ním dodaný a nezaplatený tovar prevziať do svojej dispozície, a to až do doby riadneho splnenia záväzkov kupujúceho. Strany si takýto spôsob zabezpečenia dohodli ako osobitný druh výkonu zádržného práva predávajúcim, a to aj v prípade, že sa tovar nenachádza priamo u predávajúceho.

Kupujúci je povinný v prípadoch uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť. Pri nedostatku súčinnosti je predávajúci (ním poverená osoba) oprávnený vstúpiť do priestorov, kde sa tovar nachádza, tovar prevziať, zabezpečiť a premiestniť na ním určené miesto. Za týmto účelom je oprávnený prekonať aj prípadné prekážky brániace vstupu, s čím kupujúci udeľuje výslovný súhlas, pričom ak by takýto postup predávajúceho mal byť kedykoľvek v budúcnosti posudzovaný ako porušenie zákona, uvedený súhlas sa vo vzťahu k predávajúcemu a ním poverenej osobe považuje aj za súhlas poškodeného v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v platnom znení. Prípadnú škodu a náklady vzniknuté uvedeným postupom znáša kupujúci ako dôsledok porušenia svojej povinnosti. 

čl. VII Záverečné ustanovenia

Termínom „článok“ sa rozumejú časti VOP, označené rímskymi číslicami. Termínom „bod“ alebo „odsek“ sa rozumejú časti článkov, označené arabskými číslicami. Termínom „elektronicky“ sa rozumie faxovou správou alebo emailovou správou, doručenou v zmysle Zmluvy jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. 

Osoba, podpisujúca Zmluvu za kupujúceho predávajúcemu vyhlasuje, že je oprávnená kupujúceho bez obmedzenia zastupovať a konať v mene kupujúceho a že pre platnosť Zmluvy sa okrem jej podpisu nevyžaduje žiadny iný právny úkon ani splnenie inej skutočnosti. Zmluvné strany si výslovne dohodli nevyvrátiteľnú právnu fikciu, že akýkoľvek úkon, vykonaný osobou zamestnanou u kupujúceho, vystupujúcou v mene kupujúceho alebo zdržiavajúcou sa v prevádzke alebo sídle kupujúceho sa považuje za úkon vykonaný osobou, ktorá je oprávnená bez obmedzenia konať v mene kupujúceho a tohto bez obmedzenia zaväzovať, a to minimálne v rovnakom rozsahu aký je v Obchodnom zákonníku uvedený ako rozsah prokúry.

Fikcia uvedená v bode 2 tohto článku platí aj vo vzťahu k objednávaniu tovaru u predávajúceho prostredníctvom telefónu, e-mailu, faxu, písomnej alebo osobnej objednávky ako aj vo vzťahu prevzatiu tovaru ako aj vo vzťahu k objednávaniu tovaru. Fikcia uvedená v bode 2 a 3 tohto článku neplatí v prípade, že kupujúci do 3 pracovných dní oznámi písomne predávajúcemu, že úkon tam uvedený nebol vykonaný osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. Predávajúci s poukazom na ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku nebude skúmať oprávnenosť osôb, vystupujúcich v mene kupujúceho, s čím zmluvné strany súhlasia.

Strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút, ak sú dohodnuté, považujú za obvyklé a primerané povahe nimi zabezpečovaných povinností. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu a jej zaplatením nie je dotknutý nárok na splnenie zabezpečovanej povinnosti, ani nárok na náhradu škody a zaplatenie úroku z omeškania. Ak nie je výslovne uvedené inak, pre zmluvné pokuty platí, že nárok predávajúceho a povinnosť kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká okamihom porušenia zabezpečenej zmluvnej povinnosti. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, vyzvať kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty a trvať na jej zaplatení.

Čo sa týka doručovania, zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a fikciách doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkami doručenia vždy platia:

listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná v čase odoslania zásielky na poštovú prepravu, listina, adresovaná kupujúcemu, ktorá je doručovaná poštou, kuriérom alebo inou osobou, ktorá má povinnosť doručiť zásielku, sa považuje za doručenú uplynutím piateho dňa od dňa odovzdania listiny subjektu, obstarávajúcemu jej doručenie. Takto dohodnutá fikcia platí aj v prípadoch, keď: 1) sa adresát v mieste doručenia nezdržuje, 2) sa adresát o doručení (uložení) zásielky nedozvedel, 3) sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená, neprevzatá alebo nedoručiteľná. Pokiaľ adresát prevezme zásielku skôr, ako by podľa tohto písmena mali nastať účinky fikcie doručenia, zásielka je doručená okamihom jej fyzického prevzatia adresátom,

e-mailová správa, odoslaná kupujúcemu, sa považuje za doručenú kupujúcemu (štatutárnemu orgánu kupujúceho) okamihom, keď je predávajúcemu doručené potvrdenie o doručení e-mailu kupujúcemu na adresu uvedenú v  článku I. kúpnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnej spolupráci alebo v prípade kúpnej zmluvy uzavretej vo forme cenovej ponuky – objednávky vystavenej predávajúcim a podpísanej kupujúcim alebo osobou ním poverenou na adresu uvedenú v kúpnej zmluve alebo na inú e-mailovú adresu s doménou totožnou ako je uvedené v bode 1 článku I  kúpnej zmluvy alebo zmluvy o obchodnom spolupráci.

faxová správa, odoslaná kupujúcemu, sa považuje za doručenú kupujúcemu (štatutárnemu orgánu kupujúceho) okamihom, keď faxový prístroj predávajúceho vytlačí potvrdenie o doručení faxovej správy na faxové číslo kupujúceho.

Strany si výslovne dojednali, že za písomnú formu sa považuje so všetkými právnymi účinkami s tým spojenými, aj e-mailová alebo faxová správa, zaslaná predávajúcim kupujúcemu spôsobom uvedeným v týchto VOP, ak kúpna zmluva alebo zmluva o obchodnej spolupráci výslovne neurčuje niečo iné.

Prípadná neplatnosť niektorej časti VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní Zmluvy.

Ak je obsahom Zmluvy poskytnutie osobných údajov v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, kupujúci (v prípade právnickej osoby aj fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom kupujúceho) ako aj ďalšie osoby podpísané na Zmluve udeľujú predávajúcemu súhlas s ich spracovaním v informačnom systéme predávajúceho a to pre účely výkonu práv a povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy a dávajú súhlas na spracovanie osobných údajov aj spoločnosti, ktorej predávajúci postúpi vymáhanie pohľadávok, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou.

Akékoľvek práva predávajúceho vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa premlčujú v šesťročnej lehote.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez písomného súhlasu predávajúceho.

Zmeny a doplnky VOP môžu byť uskutočnené len formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami