VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MASLEN CZ s.r.o., IČO: 293 59 317

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dál jen jako „VOP“) společnosti MASLEN CZ s.r.o., IČO: 293 59 371, se sídlem Brno – Černovice, Olomoucka 1233/27, PSČ 618 00 (dále jen jako „Prodávající“ nebo „Zhotovitel“) upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vznikající:
- z jakékoliv kupní smlouvy a/nebo rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, na základe které se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží, majoritně pak plechovou střešní krytinu s příslušenstvím a/nebo jiný s tím související zboží, v dohodnuté kvalitě a množství a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodaný zboží dohodnutou kupní cenu (dále jen jako len „Kupní smlouva“);
- z jakékoliv smlouvy o obchodní spolupráci a/nebo rámcové smlouvy o obchodní spolupráci uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, na základe které se Kupující zavazuje ve vlastním jménu vyvíjet činnost směrující k následnému prodeji zboží koupeného u Prodávajícího třetím osobám, na základe čehož je Prodávající oprávněný poskytnout Kupujícímu obchodní rabat ze svých cen určených pro konečného zákazníka (dále jen jako len „Smlouva o obchodní spolupráci“).
2. Kupní smlouva a/nebo smlouva o obchodné spolupráci spolu s VOP se dále označují jen jako „Smlouva“. VOP sú neoddělitelnou součástí Smlouvy. Pokud by některé ustanoveni VOP byli v rozporu s ustanoveními Smlouvy, platí ustanoveni Smlouvy, které jsou přílohou. Pro účely těchto VOP se Smlouvou rozumí i cenová nabídka a/nebo objednávka na dodaní zboží vystavená a/nebo podepsaná Prodávajícím i Kupujícím, nebo Kupujícím pověřenou osobou.
3. Prodávající je oprávněný jednostranně změnit VOP způsobům uvedeným v tomto bode článku VOP, s čím Kupující předem souhlasí. Prodávající je povinný o změně VOP Kupujícího informovat, a to: (i) písemně na Aktuální adrese a/nebo místě podnikání Kupujícího nebo (ii) e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy a/nebo na e-mailovou adresu, prostřednictvím které strany předtím komunikovali. Kupující je oprávněný ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o změně VOP oznámit písemně Prodávajícímu, že se změnou VOP, resp. s novými VOP nesouhlasí, v takovém případě se na jeho vztahy s Prodávajícím nadále vztahují původní VOP. Pokud Kupující neoznámí písemně prodávajícímu svůj nesouhlas s novým zněním VOP, stávají se tyto pro obě strany závazné uplynutím 14-teho dne od doručení zprávy, kterou byla změna VOP Kupujícímu Prodávajícím oznámená. Kupující se zavazuje, že pokud se změněné VOP stanou uvedeným postupem pro něho závazné, bude tyto v celém rozsahu respektovat a plnit povinnosti, které z nich plynou. Obě strany souhlasí, že uvedeným způsobem změny VOP zůstává zachována písemná forma tak původních, jako i nových VOP, včetně těch ujednání, pro platnost kterých zákon vyžaduje pásemnou formu. Pokud Kupující nesouhlasí s Prodávajícím navrhnutou změnou VOP, je Prodávající z tohoto důvodu oprávněný od dotčené Smlouvy odstoupit.

čl. I Podmínky dodání a převzetí zboží

1. Dokladem prokazujícím předání a převzetí zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím je dodací list. Na tomto dokumentu je vyznačená osoba Prodávajícího, Kupujícího, dále je zde uvedené zboží, jeho typ a množství, datum předání a převzetí a podpisy. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s jejich zněním souhlasí. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu dodací list nebyl vyhotovený, Kupující, resp. jim pověřená osoba potvrdí převzetí zboží podpisem faktury, která v takovém případě nahrazuje dodací list. Všechny práva a povinnosti zůstávají zachované shodně tak, jak jsou v těchto obchodních podmínkách upravené pro potvrzení předání a převzetí dodacím listem.
2. Pokud se objednané zboží nachází v prostorech prodávajícího, je Kupující oprávněný si toto převzít ve sjednané dodací lhůtě, a to v průběhu otevíracích hodin platných u Prodávajícího.
3. Pokud je zboží dodávané Prodávajícím na místo určené Kupujícím, Kupující je povinný poskytnut Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost k převzetí zboží, hlavně zabezpečit vhodnou přístupovou cestu, personál a zařízení potřebné na složení zboží v určeném místě, zabezpečit vhodné místo na vyložení zboží, zabezpečit převzetí zboží a potvrdit převzetí zboží. Pokud je zboží dodávané přímo Kupujícímu nebo na Kupujícím určené místo a Kupující nebo osoba, které je zboží určené, zboží v dohodnutém (Kupujícím požadovaném) místě a čase nepřevezme, ani nezabezpečí jeho převzetí do 30 minut od přistavění vozidla Prodávajícího do místa určení, je Kupující povinný zaplatit Prodávajícímu stojné ve výši 125,- Kč za každých i započatých 15 minut. V případě, že Kupující nebo osoba, které je zboží určené, zboží od Prodávajícího v sjednaném (Kupujícím určeném) místě a čase nepřevezme nebo nezabezpečí jeho převzetí ani do 2 hodin od přistavení vozidla Prodávajícího v místě určení, Prodávající zboží přiveze do svých prostorů a na náklady kupujícího odešle zboží prostřednictvím třetí osoby nebo po domluvě s Kupujícím přiveze zboží na místo určené Kupujícím v jiném sjednaném termínu. Náklady na první, jako i každou další zmařenou a/nebo náhradní dopravu (zaslaní zboží) nese v uvedených případech vždy Kupující. Strany se domluvili, že v případě nemožnosti dodaní zboží podle tohoto bodu VOP je Kupující povinný zaplatit Prodávajícímu paušální náhradu nákladů souvisejících s první (zmařenou) dodávkou zboží, výši které si strany dohodli na sumu 2.500,- Kč a náklady na náhradní dopravu.
4. Smluvní strany se dále dohodli, že pokud Kupující v prvním určeném termínu na dodání zboží neodebere objednaný zboží v dohodnutém množství, Prodávající má právo vůči kupujícímu na vyúčtování skladného ve výši 5% ze sjednané kupní ceny neodebraného zboží bez DPH za každých i začatých 14 dní. V případě, že k odebrání zboží nedojde ani v lhůtě 30 dní ode dne prvního určeného termínu dodání, z důvodů za které Prodávající nezodpovídá, je Kupující povinný zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 80 % kupní ceny objednaného a nedodaného nebo nepřevzatého zboží bez DPH. Tímto není dotčené právo prodávajícího od Smlouvy odstoupit a následně zboží nabídnout dále třetím osobám nebo zboží na náklady kupujícího sešrotovat. Prodávající je oprávněný jednostranně započíst již uhrazenou kupní cenu nebo její část i s DPH na jakoukoliv smluvní pokutu, a také na nárok na náhradu škody. S tímto ujednání obě smluvní strany bez výhrad souhlasí a souhlas stvrzují svými podpisy. Prostředky získané za šrotování je Prodávající oprávněný použít na úhradu jakýchkoliv nákladů plynoucích ze Smlouvy, nebo z těchto VOP, majoritně pak na náklady spojené se skladováním a dopravou zboží při skladování nebo šrotování.
5. Pokud se přeprava zboží uskutečňuje vozidlem kupujícího nebo vozidlem, které zajistí Kupující, je Kupující povinný zabezpečit vozidlo na tento účel vhodné. Vhodným vozidlem se rozumí takové vozidlo, na které je možné zboží naložit z boku vysokozdvižným vozíkem, a kterého rozměry ložní plochy jsou adekvátní a dostatečné rozměrům objednaného zboží tak, aby byla při přepravě zboží minimalizovaná pravděpodobnost jeho poškození. V případě takové dopravy zboží Prodávající nezodpovídá za vady zboží, které vzniknou při dopravě a vykládce zboží. Pokud Kupující zabezpečí vozidlo, do kterého není možné zboží naložit vysokozdvižným vozíkem, a je možné jej naložit pouze ručně, není Prodávající povinen přidělit k naložení zboží ručně pracovníky Prodávajícího. Tyto může Prodávající poskytnout Kupujícímu po domluvě ze částka 250,- Kč za každých byť i jen započatých 100 m2 naloženého zboží.
6. Střešní krytina a trapézový plech T – 05 jsou dodávané Prodávajícím kupujícímu výlučně na dřevěných paletách, fixované fólií. Trapézové plechy s výjimkou trapézového plechu T – 05 jsou Prodávajícím dodávané v spáskovaných balících.
7. Kupující je oprávněný odmítnout dodávku zboží pouze v případě zjevných vad zboží, spočívajících ve viditelném poškození zboží. Zjevné vady je Kupující povinný vyznačit na dodacím listu, v opačném případě jeho práva ze zjevných vad zanikají a má se za to, že zboží bol dodaný bez zjevných vad.
8. Strany se výslovně dohodli, že i když Prodávající písemným záručním listem poskytne záruku na dodávané zboží, vady zboží se dělí na:
a) množstevní vady - vady zboží spočívajíce v dodaní menšího nebo většího množství, než jaké bylo stranami sjednáno v objednávce zboží - Kupující je povinný tyto vady oznámit prodávajícímu nejpozději při přebíraní zboží a vyznačit na dodacím listu resp. na jiné listině prokazující dodání zboží, v opačném případě jeho nároky z vad zanikají. Pokud Kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzující dodání zboží, a neuvede na ní tento druh vad zboží a jeho rozsah, platí právní domněnka, že zboží bylo kupujícímu dodané v sjednaném množství;
b) viditelné mechanické poškozeni zboží, včetně nevhodného obalu a škrábanců a ostatních zjevných vad, které jsou viditelné přímo při dodaní zboží – Kupující je povinný tyto oznámit prodávajícímu nejpozději při přebírání zboží a vyznačit na dodacím listu resp. na jiné listině potvrzující dodání zboží, v opačném případě jeho nároky z vad zanikají. Pokud Kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzující dodání zboží, a neuvede na ní tento druh vad zboží, platí právní domněnka, že zboží bylo kupujícímu dodané řádně a včas, bez vad;
c) vady zjistitelné při rozbalení zboží - Kupující je povinný veškeré zjevné vady zboží, které jsou zjistitelné po jeho rozbalení, bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu a s takto poškozeným zbožím není oprávněn dále nakládat, používat jej nebo jej jakkoliv zabudovat, v opačném případě jeho nároky z vad zanikají. Toto ujednání se vztahu ne primárně na zboží, které mý být použito, tak že bude zabudováno do jiné konstrukce;
d) vady zjistitelné používáním zboží – jde o skryté vady, které je Kupující oprávněný písemně uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se kupující o vadě dověděl, uplynutím této lhůty nároky z vad zboží kupujícímu zanikají.
9. Hmotnost zboží určená na váhách prodávajícího je závazná pro obě strany.
10. Případné zpoždění s dodaním zboží, je Kupující povinný vyznačit písemně na dodacím listu, v opačném případě není oprávněný se domáhat jakýchkoliv práv plynoucích z opožděného dodání zboží.
11. Pokud není stranami písemně nebo elektronicky (e-mailem nebo faxem) ujednáno něco jiné, platí, že závazek prodávajícího je omezený pouze na dodání zboží, bez jakýchkoliv prací. Pokud Prodávající v souvislosti se zbožím vykonává pro kupujícího i jakékoliv práce, tyto netvoří součást kupní ceny, ale jsou vždy zpoplatněné samostatné podle ceníku prodávajícího, platného v čase objednaní prací kupujícím u prodávajícího. V případě pochybností platí, že uvedené ceny práce jsou bez DPH.
12. Pokud Kupující zruší objednávku před dodáním objednaného zboží, je Kupující povinný zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednaného a nedodaného nebo nepřevzatého zboží bez DPH, nejméně však částku 2.500,- Kč.
13. Prodávající je povinný: a) převzít objednané zboží od prodávajícího řádně a včas a b) poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost (hlavně personál a zařízení) na převzetí zboží od prodávajícího v místě dodání. Pokud Prodávající poruší jakoukoliv povinnost plynoucí z předchozí věty tohoto bodu VOP, je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednaného a nedodaného nebo nepřevzatého zboží bez DPH, nejméně však částku 2.500,- Kč. Právo prodávajícího na odstoupení od Smlouvy a/nebo VOP pro porušení jakékoliv povinnosti kupujícího plynoucí z tohoto bodu VOP, není uplatněním smluvní pokuty ze strany prodávajícího dotčené. Prodávající je oprávněný jednostranně započíst jakoukoliv zálohu přijatou od kupujícího na jakýkoliv svůj nárok za Kupujícím plynoucí ze Smlouvy nebo VOP, hlavně pak nárok na zaplacení smluvní pokuty a/nebo na náhradu škody.
14. Uplatnění práva z vad nebo práva ze záruky ze strany Kupujícího se dále řídí Reklamačním řádem Prodávajícího, který je přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek.

čl. II Fakturační a platební podmínky

1. Nedostatky faktury jako daňového dokladu ani vrácení faktury zpět prodávajícímu pro takové nedostatky nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, pokud je z faktury zřejmá specifikace zboží, jeho cena a identifikace kupujícího.
2. V případě pochybností o výši sjednané kupní ceny a/nebo jiné odměny prodávajícího plynoucí ze Smlouvy platí, že stranami dohodnutá, v objednávce, cenové nabídce nebo ve faktuře uvedená cena je cenou bez DPH, ke které Prodávající připočítá DPH ve smyslu platné a účinné legislativy České republiky.
3. Jakákoliv reklamace vad zboží a nároky z nich plynoucí, kromě odmítnutí celé dodávky zboží hned při jejím dodaní z důvodu viditelných vad zboží, nemají vliv na povinnost kupujícího zaplatit celou cenu zboží s DPH (platí to podpůrně i na jinou odměnu s DPH prodávajícího). Pokud se strany písemně nedomluví jinak, je Kupující povinný zaplatit cenu celé dodávky a/nebo poskytnuté služby s DPH, a to i v případě reklamace.
4. Cena a/nebo odměna prodávajícího se sjednává při každé kupní smlouvě a/nebo smlouvě o obchodní spolupráci samostatně. Pokud neexistuje písemný nebo elektronický (e-mailem nebo faxem) doklad o tom, v jaké výši si strany sjednali při konkrétní kupní smlouvě nebo smlouvě o obchodní spolupráci cenu a/nebo odměnu, platí stranami dohodnutá fikce, že táto cena se rovná ceně, která plyne z předmětu objednaného plnění Kupujícím z ceníku prodávajícího platného v čase dodání zboží kupujícímu a pod. Za správnost výpočtu kupní ceny odpovídá Prodávající jen ve vztahu k podkladům pro výpočet, které mu odevzdal Kupující. Za správnost podkladů pro výpočet kupní ceny a jeho shodu so skutečným stavem odpovídá Kupující.
5. Pokud se strany písemně nedomluví jinak, ke kupní ceně budou připočítané náklady na balení zboží, náklady na vyložení zboží ze skladu prodávajícího a pokud se zboží bude připravovat, tak i náklady na přípravu zboží kupujícímu nebo na jim určené místo, včetně nákladů souvisejících se zdržením se dopravního prostředku při vykládce zboží, pokud není ve Smlouvě a/nebo v těchto VOP uvedené jinak. Kupní cena zboží je stanovená na paritě Ex Works Maslen, pokud ve Smlouvě a/nebo těchto VOP není uvedené jinak.
6. V případě odběru vratných obalů – palet bude kupujícímu ke kupní ceně fakturovaná i hodnota (cena s DPH) palet podle příslušného typu palety, přičemž cena palety je uvedená v ceníku prodávajícího platného v čase dodání zboží kupujícímu. Na cenu palety se nevztahují žádné rabaty. Pokud Kupující palety ve stavu, v jakém jich od prodávajícího převzal, vrátí na jakoukoliv provozovnu prodávajícího do 90 dnů ode dne jejich převzetí od prodávajícího, vzniká kupujícímu nárok na vrácení 100% z ceny palet s DPH, což Prodávající učiní vyhotovením daňového dobropisu. Prodávající není povinen zabezpečit odvoz vratných palet z místa dodání. Toto ujednání se uplatní pouze v případě, pokud se zboží dodává kupujícímu na paletách (hlavně střešní krytina, trapézový plech T-05 a pod.).
7. Cena s DPH se považuje za uhrazenou prodávajícímu okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího uvedený ve Smlouvě nebo na bankovní účet oznámený Prodávajícím kupujícímu.

čl. III Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinný řádně a včas zaplatit prodávajícímu cenu a/nebo odměnu s DPH (hlavně pak kupní cenu zboží s DPH, a pod.).
2. Pokud se Kupující zpozdí se zaplacením jakéhokoliv peněžního závazku nebo jeho časti vůči prodávajícímu plynoucího ze Smlouvy a/nebo těchto VOP o více než 30 dnů, je povinný zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započaty den prodlení, a to i zpětně od prvního dne zpoždění.
3. Pokud je Kupující v prodlení se zaplacením peněžního závazku vůči prodávajícímu o více než 90 dnů, je povinný od 91. dne zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu podle bodu 2. tohoto článku VOP zvýšenou o 0,1 % denně, tedy celkem 0,3% denně z dlužné částky. Nárok na zákonný úrok z prodlení tímto není dotčen.
4. V případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením peněžního závazku nebo jakéhokoliv jiného svého závazku vůči prodávajícímu, není Prodávající povinný kupujícímu dodat objednané zboží, poskytnout práce, ani Akceptovat žádnou jinou objednávku kupujícího a/nebo je Prodávající v dalším obchodním styku oprávněný požadovat od kupujícího platbu předem. Takové jednání Prodávajícího neporušuje žádné smluvní povinnosti plynoucí ze Smlouvy a z těchto VOP.
5. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího, a to až do úplného zaplacení všech závazků kupujícího, které se k danému zboží vztahují, včetně souvisejících plateb (hlavně přepravné, DPH). Kupující je však povinný o zboží předané mu již před zaplacením všech finančních závazků, pečovat s péčí řádného hospodáře, hlavně je povinný předcházet vzniku resp. šíření škod, které vznikli na zboží nebo v souvislosti se zbožím.
8. V případě prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv peněžního závazku nebo jeho časti vůči prodávajícímu, se čtrnáctým dnem prodlení kupujícího stávají automaticky splatnými i všechny ostatní závazky kupujícího vůči prodávajícímu (cross default). V případě prodlení kupujícího se splněním jakékoliv povinnosti je Prodávající oprávněný jednostranně změnit splatnost závazku nebo jeho časti kupujícího vzniknutého na základe Smlouvy nebo v souvislosti s ní tak, že tento vyhlásí za splatný. Splatnými se stávají i ty závazky, kterých se porušení povinnosti netýká, i závazky, kterých splatnost měla podle Smlouvy nebo dohody stran nastat později, jakož i závazky, kterých splnění je jinak vázané na splnění podmínky.
9. Všechny pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se vždy stávají splatnými (i v případě, že jejich splatnost měla nastat později nebo byla vázaná na splnění podmínky):
a) dnem podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, a to jakoukoliv formou, na majetek kupujícího,
b) dnem, kdy si Prodávající nebo třetí osoba uplatní vůči kupujícímu jakékoliv právo soudní cestou,
c) dnem, kdy začne vůči kupujícímu jakékoliv exekuční řízení,
d) dnem, kdy dojde k přijetí rozhodnutí, které má za následek změnu společníků (Akcionářů) kupujícího v rozsahu více než 49 % základního jmění kupujícího;
ne však dříve než dnem dodání zboží nebo poskytnutí služby nebo prvním dnem prodlení kupujícího s převzetím zboží.

čl. IV Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinný dodat kupujícímu zboží v množství, v kvalitě, vyhotovení a za podmínek podle Smlouvy. Kupující zároveň vyhlašuje, že podmínkám péče a skladovaní zboží, které sú upravené v těchto VOP, porozuměl a v případě porušeni těchto podmínek bere na vědomí, že si nebude moct uplatnit žádné nároky z vad zboží.
2. Pokud Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží, záruku poskytne vyhlášením o trvaní záruční doby v samostatném záručním listu. Pokud Prodávající neodevzdá kupujícímu spolu se zbožím záruční list, platí, že Prodávající neposkytl kupujícímu na zboží záruku. Záruka, pokud je poskytnuta, se vztahuje jen na skryté vady. Prodávající může ujednání o záruce, vadách zboží a uplatnění vad blíže jednostranně upravit v záručním listu, přičemž Kupující bere na vědomí, že takový záruční list, je pro kupujícího závazný a jeho ujednání mají přednost před ujednáními této Smlouvy.
3. Kupující je povinný uplatnit si odpovědnost za vady zboží u prodávajícího písemně, s uvedením důvodu, množství, druhu zboží, čísla dodacího listu a čísla faktury. Po uplatnění odpovědnosti za vady je Kupující povinný vadné zboží uskladnit oddělené od ostatního zboží a nepoužívat jej k dalšímu spravováni resp. k prodeji, a to až do vyřešení nároků a práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti za vady zboží. O způsobu a místě vybaveni uplatněné odpovědnosti za vady zboží Kupujícím, rozhoduje vždy Prodávající.
4. Bez ohledu na ujednání kupní smlouvy, smlouvy o obchodní spolupráci, jiné dohody mezi stranami a záručního listu, záruka nebo odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na:
• vady způsobené nevhodnou manipulací, použitím nebo skladováním zboží Kupujícím nebo třetí osobou;
• rovnoměrnou změnu barevného odstínu, vyblednutí barvy povlaku, změny barvy povlaku, změny lesku povlaku;
• odchylky barevného odstínu u zboží, které nebyli vyrobené ze svitku z jedné šarže nátěrové hmoty v jedné výrobní dávce;
• výrobky, které byli v kontaktu se zkorodovanými předměty, agresívními chemickými prostředky, prvky vyrobenými z mědi a kapalinami vytékajícími z měděných trubek, jako i poškození, které jsou výsledkem vyšší moci;
• výrobky instalované ve vysoko korozívním nebo jiném ovzduší se silním chemickým působením (např. v ovzduší s vysokým obsahům solí, v trvalém kontaktu s vodou, cementem a betonem, s žíravinami, dýmem, popelem, zvířecími výkaly), které můžou mít vliv na povrch materiálu;
• plechový materiál nesmí být v přímém kontaktu s produkty na báze silikátů nebo s cementovými produkty;
• poškození zapříčiněné při kontaktu s čerstvou zeminou a cementem;
• koroze na řezných a střižných hranách a dodatečně vytvořených otvorech, které nebyli náležité ošetřené ochranným nátěrem a vady způsobené řezáním plechu nástroji způsobujícími termický efekt;
• koroze na poškrabaných místech, vzniknutých při montáži neodstraněním kovových pilin pronášených obuví;
• koroze vytvořené na místech netěsnosti skutkových spojů;
• koroze škrábanců, které nebyli včas a dostatečně ošetřené;
• koroze na spodní straně plechů s organickými povlaky;
• poškození povlaku zapříčiněné povětrnostními podmínkami nebo přírodními úkazy (zemětřesení, požáre, povodně, krupobití, prudké deště, větrné smrště a pod.), vandalizmem, válkami, nepokoji a teroristickými činy;
• poškození, koroze a odlupovaní povlaku plynoucí z nesprávného skladovaní plechů;
• koroze vytvořené zkorodovaným třísek vzniknutých při vrtání, střihaní, neodstraněním kovových úlomků a jiných zvyšků;
• chyby způsobené nashromážděním nečistot a různých předmětů, které se neodstranili při pravidelné roční údržbě;
• vady zboží, které Kupující neuplatní u prodávajícího včas, teda ve lhůtách uvedených v článku IV, v bode 6. těchto VOP a řádně;
• Jakékoliv koroze pozinkovaných a aluzinkových plechů.
5. Bez ohledu na ujednání kupní smlouvy, smlouvy o obchodní spolupráci, jiné dohody mezi stranami a záručního listu, za vadu se nikdy nepovažuje zhoršení vlastností zboží, které vzniklo neodborným skladováním, montáží a použitím zboží, ani opotřebením zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodnou manipulací, použitím nebo skladováním zboží Kupujícím nebo třetí osobou.
6. Smluvní strany se dohodli, že Kupující je povinný oznámit vady prodávajícímu ve lhůtách uvedených v článku I, v bode 8. těchto VOP, jinak nároky z vad zboží kupujícímu zanikají.
7. Pokud Prodávající uzná kupujícímu nároky z vadného plnění v rámci zodpovědnosti za vady, vymění vadný zboží za bezvadný nebo nahradí náklady na renovaci reklamovaného zboží; právo výběru z uvedených možností přináleží výlučně prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za náklady, které vzniknou kupujícímu v rámci řízení o posuzování a vybavovaní zodpovědnosti za vady.
8. Škody nezaviněné Prodávajícím, které vzniknou při nakládce a/nebo vykládce zboží se považují za škody způsobené Kupujícím.
9. Strany si výslovně sjednali, že náhrada jakékoliv škody (včetně ušlého zisku, nároků kupujícího a třetích osob) z kupní smlouvy nebo smlouvy o obchodní spolupráci, která by byla způsobená Prodávajícím, dodaným zbožím, nebo která by vznikla kupujícímu nebo třetí osobě jako důsledek porušeni povinnosti prodávajícího, je omezená do výšky 50 % ceny bez DPH objednaného zboží z kupní smlouvy nebo smlouvy o obchodní spolupráci, které strany v čase vzniku tohoto závazkového vztahu předvídají jako možný následek jakékoliv škodné události.
10. V případě, pokud je hodnota vad zboží sporná, pokud je zboží vrácené použité nebo nepoužité prodávajícímu, jako i v případě, že závazek kupujícího bude splněný jinak než v penězích, určí hodnotu nepeněžního plnění pro obě strany závazně znalec, určený pro tento účel Prodávajícím.
11. Kupující je povinný poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při odstraňovaní vad zboží, hlavně je povinný umožnit prodávajícímu přístup k zboží pokud už bylo zboží zabudované, zabezpečit prodávajícímu potřebný prostor na odstranění vad a pod.
12. V případě, že Kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost, Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vzniknou v důsledku neodstranění vad. V případě, že Kupující neposkytne prodávajícímu součinnost nezbytnou pro odstranění vad, považuje se povinnost prodávajícího odstranit vady za splněnou, uplynutím třetího dne ode dne doručení výzvy prodávajícího kupujícímu na poskytnutí součinností, pokud Kupující neposkytne součinnost prodávajícímu ani v této lhůtě. Po uplynutí lhůty podle tohoto bodu VOP není Prodávající povinný vady odstranit a Kupující není oprávněný domáhat se náhrady nákladů na odstranění vad, které si dal Kupující odstranit u jiné osoby.

V. Podmínky péče a skladovaní zboží

1. Zboží je nezbytné skladovat v suchém a větraném skladu bez přímého slunce (možnost zapaření plechu) na paletách 20 cm od podlahy. Nesmí se skladovat v hraně (na sobě) déle než 30 dnů od data vyrobení, jinak vzniká nebezpečenství zkondenzování vzdušní vlhkosti a tvorby bílé koroze. V případě skladování více než 30 dnů od data vyrobeni, je nezbytné proložit jednotlivé panely tenkými dřevěnými lištami a podložit na jedné straně tak, aby mohl vytéct vzniknutý kondenzát. Pokud Kupující zboží nepřevezme do tři dnů od sjednaného termínu dodání, Prodávající není povinný tato opatření vykonávat, resp. prověřovat a nenese ani odpovědnost za jakoukoliv škodu tím způsobenou.
2. Krátkodobě může být zboží skladované i na otevřeném prostranství, nicméně palety s krytinou musí byť chráněné před přímým slunečným zářením neprůsvitnou plachtou propouštějící vzduch, s volnými konci. Materiál nesmí zmoknut a musí byť chráněný před vniknutím vody do hrany materiálu. V případě vniknutí vody do hrany materiálu je bezpodmínečně nutné jednotlivé panely porozkládat a nechať vysušit. POZOR!!! Plech skladovaný na otevřeném prostranství je velmi náchylný na podfouknutí větrem.
3. Trapézové profily a hladké plechy vyrobené s pozinkovanou nebo aluzinkovou povrchovou úpravou nesmí být skladované v hraně nebo ve svitku více než tři dny od data výroby. Profily je třeba do tři dnů namontovat nebo proložit jednotlivé panely tenkými dřevěnými lištami tak, aby mohl mezi nimi volné proudit vzduch. Pokud Kupující výrobky nepřevezme do tří dnů od dohodnutého dodacího termínu, Prodávající není povinný tyto opatření vykonávat, resp. prověřovat a nenese ani odpovědnost za jakoukoliv škodu tím způsobenou.
4. Skladování a přepravování polykarbonátových vlnitých prosvětlovacích platní je možné pouze ve stínu na podložce, přikryté neprůsvitnou plachtou. Může byť nakupené max. do výšky 50 cm, chráněné před horkem, slunečným zářením a vlhkem. Teplota mezi nakupenými platami musí být menši než 60 stupňů. Při zabudovaní do stavby musí být konstrukce provzdušněné. Prosvětlovací platně není dovolené podkládat ani natírat, ani montovat na tmavé střechy, slouží pouze jako prosvětlení.
5. Sklolaminátové trapézové desky se skladují a montují podle samostatného návodu, který je dostupný na www.maslen.cz nebo na kterékoliv provozovně společnosti MASLEN CZ s.r.o.
6. Při sněhových zachytávačích Prodávající neodporučí jejich použití v pásmě vyšším jako je I. a II. sněhové pásmo. Pokud předloha pro výpočet cenové nabídky neobsahuje přílohu na výpočet množství a rozmístění sněhových zachytávačů s uvedením sněhové oblasti, ve které je stavba situovaná, tak se postupuje podle standardů pro I. a II. pásmo a Prodávající neručí za škody na zboží a majetku, které budou zapříčiněné nedostatečným nebo zlým technickým řešením. Při rozložení sněhových zachytávačů je nezbytné dodrž ať následující 3 zásady:
• na šířku 1,1 m je nutné umístit 5ks zachytávačů pro Škridplech a 4ks pro Gapu;
• při délce krytiny nad 3,5m je nutné umístit další řad sněhových zachytávačů;
• sněhové zachytávače jsou vhodné na umístnění v I. a II. pásmu sněhových oblastí.
Základní tíhu sněhu v uvažovaném místě určí příslušný hydrometeorologický ústav.
7. Vysvětleni příčin vzniku tzv. zapařeni plechu: Zinek v okolité běžné atmosféře reaguje s kyslíkem a vlhkostí ze vzduchu a tvoří se směsné hydroxidy zinku, které reagují s oxidem uhličitým za tvorby poměrně nerozpustné zinkové patiny: hydratovaný uhličitan zinku. Táto patina zpomaluje rozpouštění zinku a teda poskytuje korozní ochranu ocelovým materiálům na určitý čas v závislosti od aplikované tloušťky zinkového povlaku, agresivity okolité atmosféry, doby ovlhčení, střídání teplot, kondenzace vzdušné vlhkosti atd. Při vystavení pozinkovaných materiálů účinkům vody a vlhkosti bez přístupu a cirkulace vzduchu v těsných prostorech se však rychlost koroze zinku podstatně zvyšuje a výrazně ovlivňuje rozpouštění zinku v daném místě styku. Projav koroze se zřídka vyskytne souvisle na celém povrchu ve stejném rozsahu, protože začíná lokálně a rozšiřuje se postupně od ohniska koroze do přilehlých směrů v závislosti od topografických parametrů, způsobu a orientace uložení, rozložení vody, umístnění dotykových častí atd. Všechny tyto skutečnosti uvedené pro zinek a zinkové povlaky platí i pro Akoplastovaný plech, u kterého organické povlaky zvyšují korozní odolnost vůči povětrností a dodávají estetický vzhled. Organický povlak samotný nereaguje s běžnými složkami prostředí, nicméně v podmínkách těsného uložení lAkoplastovaných profilů bez cirkulace vzduchu voda a vlhkost proniká přes póry povlaku, čímž se dostává k pozinkovanému substrátu a způsobuje zmiňovanou bílou rez. Ta podle podmínek skladování dále narůstá, objem tvořících se chemických sloučenin roste v závislosti od okolitých povětrnostních podmínek a způsobuje „napuchnutí“ organického povlaku nejdříve ve formě malých puchýřů, které postupně rostou a slévají se do souvislých ploch. Organický povlak tak ztrácí kontakt a přilnavost k pozinkovanému substrátu, čímž dochází k jeho odlupovaní. Navíc bílá rez je hygroskopická a váže na sebe vlhkost z okolitého ovzduší, čím se proces jej tvorby stává téměř nepřetržitým a rychlým. I když jsou materiály s organickými povlaky známé výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům, neznamená to, že jsou nezničitelné. K takové korozi lAkoplastovaného plechu může dojít len v tom případě, pokud je plech, profil naskládaný jeden na druhý a vystavený nechráněný okolitému prostředí, resp. je zatečený a přikrytý neprůvzdušnou fiólou. Uvedené představuje typickou chybu nevhodného skladování. Délku tohoto času je těžké definovat, protože závisí od mnohých parametrů (roční období, teplota prostředí, střídaní teplot, intenzita a délka ovlhčení, objem zatečení, sklon a způsob umístnění materiálu, chemická agresivita okolí, možnost schnutí atd.). Účinnost protikorozní ochrany u pozinkovaných a lAkoplastovaných plechů teda zásadně závisí od počátečního způsobu nakládání s materiálem. Pokud materiál není exponovaný a vystavený okolitým povětrnostním podmínkám tak, aby se na povrchu zinku za přítomnosti vzdušní vlhkosti a vzduchu mohla vytvořit zinková patina, potom zinkové povlaky ztrácí svou protikorozní funkci.
8. V případě vzniku koroze z důvodů uvedených v bode 7. tohoto článku VOP, se na předmětnou korozi nevztahuje záruka ani zákonná odpovědnost prodávajícího za vady.
9. Střešní fólie je citlivá na denní světlo, při kterém nastává degradace polymerů aplikovaných při výrobě. Proto vnější pokrytí střechy musí být nepropustné, vyčnívajíce časti fólie se musí zastavět, aby se zamezilo průniku denního světla. Namontovaní tzv. vrabčáků, taktéž zamezí průniku světla. Kolem všech průchodů (strašní okna, komíny, ventilační otvory) je třeba vhodným způsobem vyhnout a z vnitřku ihned zastávat (tepelná izolace, parotěsná izolace) a zamezit přístup světla ze spodní časti (při neobývaných a nezateplovaných podkrovích). Střešní fólie je nezbytné rozbalovat hlavičkou nahoru a ukládat rovnoběžné do okapů, zlehka natahovat. Zamezit kontaktu fólie s chemickými látkami (např. olej, imprognat a pod.).

čl. VI Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva, kromě dalších případů uvedených v Smlouvě, zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí, a to bez uvedení důvodů, uplynutím výpovědné lhůty. Výpovědní lhůta je 2 měsíce a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Toto ustanoveni se uplatní pouze ve vztahu ke smlouvě o obchodní spolupráci;
c) jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních stran v případě, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnost, jakož i v případě, kdy tak stanoví Smlouva;
d) splněním smluvních povinností. Toto ustanoveni se uplatní výlučně ve vztahu ke kupní smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodli, že za podstatné porušení smluvní povinnosti se budou považovat hlavně následovné případy:

  • Pokud je Kupující v prodlení so zaplacením jakéhokoliv peněžního plnění a/nebo jej časti vůči prodávajícímu o více než 14 dní,
  • Pokud je Prodávající opakované (2x) v prodlení s dodaním zboží kupujícímu o více než 14 dní,
  • Pokud Kupující opakovaně (2x) uplatní neoprávněnou reklamaci v rámci uplatněné zodpovědnosti za vady.

3. Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a/nebo od smlouvy o obchodní spolupráci, v případech uvedených v kupní smlouvě, smlouvě o obchodní spolupráci, v těchto VOP a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů v případech, které nejsou touto smlouvou upravené, vždy však v případě, pokud je Kupující o více než 14 dní v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku a/nebo jeho časti vůči prodávajícímu. Prodávající je oprávněný od kupní smlouvy, jako i od smlouvy o obchodní spolupráci odstoupit nejen bez zbytečného odkladu, ale kdykoliv v průběhu trvání porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení.
4. Odštěpení od Smlouvy může Prodávající vykonat doručením písemného nebo e-mailového odstoupeni nebo ústním vyhlášením.
5. Okamžikem doručení odstoupeni kupujícímu, je Prodávající oprávněný převzít jakékoliv jím dodané a nezaplacené zboží zpátky do své dispozice a volně s ním nakládat, a to bez ohledu na to, kde se takové zboží nachází, s výjimkou situace, kdy by Kupující prodávajícímu hodnověrným listinným důkazem prokázal, že není vlastníkem zboží.
6. Shodně jako v bodě 5. tohoto článku VOP je Prodávající oprávněný i bez odstoupení od Smlouvy ním dodané a nezaplacené zboží převzít do své dispozice, a to až do doby řádného splnění jakýchkoliv závazků kupujícího plynoucích ze Smlouvy. Strany si takový způsob zabezpečení dohodli jako osobitý druh výkonu zádržného práva Prodávajícím, a to i v případě, že se zboží nenachází přímo u prodávajícího.
7. Kupující je povinný v případech uvedených v předchozích dvou bodech poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost.
8. Pokud se ve Smlouvě upravuje právo odstoupení prodávajícího od Smlouvy, myslí se tým zároveň aj možnost odstoupit od jednotlivé smlouvy, která může vzniknout na základe Smlouvy /to platí hlavně v případě, pokud má Smlouva rámcový charakter/. V případě odstoupeni od jednotlivé smlouvy, která může vzniknout na základe Smlouvy, zaniká len jednotlivá smlouva, od které strana odstoupí.
9. Ukončením Smlouvy nejsou dotčené ostatní právní vztahy zabezpečující splnění závazků kupujícího ze Smlouvy, nárok prodávajícího na zaplacení peněžních nároků (např. kupní ceny s DPH, jiné odměny s DPH), včetně příslušenství a smluvních pokut, náhrada škody, jakékoliv zabezpečení pohledávek prodávajícího plynoucích ze Smlouvy, dohoda o doručování, volba práva, volba soudu a řešení sporů.

čl. VII Závěrečné ustanovení

1. Termínem „článek“ se rozumějí části VOP, označené římskými číslicemi. Termínem „bod“ nebo „odsek“ se rozumějí části článků, označené arabskými číslicemi. Termínem „elektronicky“ se rozumí faxovou zprávou nebo e-mailovou zprávou, doručenou v smyslu Smlouvy a/nebo VOP jednou smluvní stranou druhé smluvní straně.
2. Osoba, podpisující Smlouvu za kupujícího prodávajícímu vyhlašuje, že je oprávněná kupujícího bez omezení zastupovat a jednat jménem kupujícího a na jeho účet, a že pro platnost Smlouvy se kromě jejího podpisu nevyžaduje žádný jiný právní úkon ani splnění jiné skutečnosti. Smluvní strany si výslovně sjednali nevyvratitelnou právní domněnku, že jakýkoliv úkon, vykonaný osobou zaměstnanou u kupujícího, vystupující jménem kupujícího nebo zdržující se v provozovně nebo sídle kupujícího se považuje za úkon vykonaný osobou, která je oprávněná bez omezení jednat jménem a na účet kupujícího a tohoto bez omezení zavazovat, a to minimálně ve stejném rozsahu, jaký je v § 450 a násl. zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uvedený jako rozsah prokury.
3. Fikce uvedená v bode 2. tohoto článku VOP platí i ve vztahu k objednávání zboží u prodávajícího prostřednictvím telefonu, e-mailu, faxu, písemně nebo osobní objednávkou, jako i ve vztahu k převzetí zboží. Fikce uvedená v bode 2. a 3. tohoto článku VOP neplatí v případě, že Kupující do 3 pracovních dnů od vykonání úkonu osobou podle předchozího bodu tohoto článku VOP oznámí písemně prodávajícímu, že úkon tam uvedený nebol vykonaný osobou oprávněnou jednat jménem a na účet kupujícího. Prodávající s poukazem na ustanovena předchozích bodů tohoto článku VOP nebude zkoumat oprávněnost osob, vystupujících jménem kupujícího, s čím smluvní strany souhlasí.
4. Strany vyhlašuju, že výše smluvních pokut, jaké jsou mezi stranami dohodnuté, považují za obvyklé a přiměřené povaze nimi zabezpečovaných povinností. Uplatněním nároku na smluvní pokutu a jejím zaplacením není dotčen nárok na splnění zabezpečovací povinnosti, ani nárok na náhradu škody a příslušenství (např. úroky z prodlení).
5. Co se týče doručování, smluvní strany se závazně dohodli na následovných pravidlech, podmínkách a fikcích doručování, které mezi nimi se všemi smluvními a zákonnými účinky doručení vždy platí: Listiny se zasílají na adresu smluvní strany, uvedenou v internetovém obchodním, živnostenském, resp. jiném registry, ve kterém je smluvní strana v čase odeslání zásilky zapsaná. Pokud je Kupujícím fyzická osoba - nepodnikatel, doručují se listiny na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy. Kupující, který je fyzickou osobou – nepodnikatelem, je povinný oznámit prodávajícímu změnu adresy pro doručování listin do 7 dnů od změny. Listina adresovaná kupujícímu, která je doručovaná poštou nebo kurýrem a/nebo jiným doručovatelem (dále jen jako „doručovatel“), se považuje za doručenou kupujícímu dnem vrácení zásilky prodávajícímu od doručovatele, a to i v případě kdy se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená, nebo nedoručitelná. E-mailová zpráva odeslaná Prodávajícím kupujícímu na adresu (i) uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo (ii) na jinou e-mailovou adresu s doménou totožnou jako je uvedené v záhlaví Smlouvy nebo (iii) na e-mailovou adresu, prostřednictvím které předtím Kupující s Prodávajícím komunikoval, se bude považovat za doručenou kupujícímu dnem vrácení potvrzení o doručení e-mailu prodávajícímu. Faxová zpráva odeslaná kupujícímu se považuje za doručenou okamžikem, kdy faxový přistroj prodávajícího vytiskne potvrzení o doručení faxové zprávy na faxové číslo kupujícího, uvedené v záhlaví Smlouvy nebo na faxové číslo, prostřednictvím kterého Kupující předtím s Prodávajícím komunikoval.
6. Strany si výslovně dojednali, že za písemnou formu se považuje se všemi právními účinky s tým spojenými, aj e-mailová nebo faxová zpráva, zaslaná Prodávajícím kupujícímu způsobem uvedeným v těchto VOP, pokud kupní smlouva nebo smlouva o obchodní spolupráci výslovně neurčuje něco jiné.
7. Pokud Prodávající poskytne kupujícímu služby související se zbožím bez uzavření smlouvy o dílo (např. montáž zboží, zhotoveni díla a pod.), Prodávající má v takovém případě postaveni zhotovitele a Kupující má postaveni objednatele. Ustanoveni těchto VOP se přiměřené použijí i na služby poskytnuté Prodávajícím kupujícímu. V ostatních těmito VOP neupravených vztazích se přiměřené aplikují ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravující smlouvu o dílo.
8. V případě, že Prodávající uzavře s Kupujícím smlouvu o dílo, použijí se ustanovení těchto VOP přiměřené i na úpravu vztahů prodávajícího jako zhotovitele a kupujícího jako objednatele plynoucích ze smlouvy o dílo.
9. Smluvní strany se dohodli, že si pro jakékoliv spory plynoucí z těchto obchodních podmínek, z jakékoliv smlouvy mezi nimi uzavřené, jakož i spory o platnost těchto obchodních podmínek, jejich částí nebo jakékoliv smlouvy mezi nimi uzavřené výslovně ujednávají příslušnost českých soudů, a konkrétně pak místní příslušnost u Městského soudu v Brně.
10. Smluvní strany se dále dohodli na prodlužení promlčecí doby každého práva prodávajícího plynoucího z této Smlouvy a VOP a/nebo jednotlivé smlouvy na dobu deseti let od doby, kdy tato promlčecí doba ve vztahu ke každému takovému právu začne plynout. Kupující není oprávněný postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy a VOP na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího včetně nároků kupujícího z vad zboží dodávaného na základě Smlouvy a nároku na náhradu škody, která vznikne v souvislosti s vadami zboží, pokud Prodávající jednostranně neurčí jinak. Postoupení práv a povinností Kupujícím v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy způsobuje neplatnost takového postoupení práv a povinností Kupujícím.
11. Případná neplatnost některé části VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednaní. V případě, že se některá část VOP stane neplatnou, použije se na úpravu vztahů smluvních stran zákonná úprava, která je svou povahou nejbližší úmyslu, sledovanému stranami při uzavíraní Smlouvy.
12. Kupující je oprávněný započítat jakékoliv své pohledávky vůči prodávajícímu, pouze pokud Prodávající tyto pohledávky předem písemně uznal. Započítání vykonané v rozporu s tímto ustanovením se považuje za neplatné.
13. Prodávající je oprávněný započítat jakékoliv svoje nároky a pohledávky vůči kupujícímu, plynoucí ze Smlouvy s jakýmikoliv pohledávkami a nároky kupujícího vůči prodávajícímu, a to i v případě, že nejsou splatné nebo jsou promlčené.
14. Smluvní strany se dále dohodli, že Kupující není oprávněný postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
15. Změny a doplňky VOP může prodávající uskutečnit jednostranně, postačí jejich zveřejnění na webové stránce Prodávajícího. Takové změny jsou pro kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu, nebo jinou smlouvu před účinností takových změn, závazné pouze v případě, že se změnou VOP tento písemně souhlasil.
16. Smluvní strany se dohodli, že veškeré právní vztahy plynoucí z těchto VOP, nebo s VOP související, se budou řídit českým právním řádem, (primárně ustanoveními Občanského zákoníku) a dohodli se, že je daná pravomoc českých soudů, bez použití kolizních norem.
17. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti Prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Kupující na stránce www.maslen.cz.
18. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou vedeny na internetových stránkách www.coi.cz. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci.

19. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu mezi níže uvedenými stranami.

V ................................., dne ..............

Za kupujícího:
podpis : ........................................................................
obchodné jméno : ....................................
IČO : ....................................

Jednatel : ....................................

V ................................., dne.............

Za prodávajícího:

 

........................................................................
(podpis)

MASLEN CZ s.r.o.
Pavol Maslen, jednatel společnosti

  

 


PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje fyzických osob, zejména Kupujících (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti společnosti MASLEN CZ, s.r.o, IČ: 293 59 317, se sídlem Brno, Olomoucká 1233/27, PSČ: 618 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74855 (dále jen „Správce“). Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“). Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:
- dodavatelé Správce,
- poskytovatelé dopravních a přepravních služeb Správce,
- zaměstnanci Správce,
- zákazníci Správce,
- osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé marketingových a reklamních služeb),
- finanční instituce a pojišťovny,
- státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy,
- advokátní kanceláře.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:
- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů, tj.: jméno a příjmení, popř. obchodní firma, bydliště, popř. sídlo, IČ a DIČ, a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů, tj. fakturační adresa, dodací adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa,
- přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu Subjekt údajů vystupuje, hesla a jedinečného uživatelského ID,
- osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů, - další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, - další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:
a) plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, b) dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),
c) určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
d) zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,
e) další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
- k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat
- v nezbytném rozsahu k účelu dle písm. b), c), d) a/nebo e) výše,
- k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,
- k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
- v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,
- k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním,
- k účelům podle písm. e) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na niž Subjekt údajů udělil Správci souhlas dle samostatně odsouhlaseného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů v tomto případě bere na vědomí, že před uplynutím této doby ho může Správce kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů převážně nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP); pokud by k výjimečnému předání do třetích zemí došlo, bude Správce vždy postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DLE GDPR

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:
- přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
- opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
- omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),
- právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní údaje Správce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

ZÁVĚR

Tato Pravidla Správce se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístněný na webové stránce www.maslen.cz.