MONTÁŽ: Než začneme s laťováním a samotnou pokládkou krytiny je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor sloužit v budoucnosti a podle toho zvolit správné řešení. Pokud bude podkroví neobydlené (nevytápěné) a nezateplené, není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré používat kvalitní difúzní fólie, které jsou kontaktní a zcela otevřené, tzn. umožňují prostup vodních par. V případě budoucí změny prostoru na obydlené podkroví, je to s použitím takové zvolené fólie bez větších problémů. V případě obývaného podkroví je použití této fólie nezbytné a není dobré tuto část střešního pláště podceňovat. Prostor mezi difúzní fólii a krytinou je vždy nutné dostatečně provětrat a to jak v případě pokud fólie leží na bednění nebo přímo na tepelné izolaci. K vytvoření takové větrací mezery jsou určeny kontralatě (obr. A, B) jejichž prostřednictvím vznikne provětraná mezera mezi okapovou hranou a hřebenem. Takové vzniklé nasávací otvory opatříme ochrannou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který slouží k zabránění vniknutí hmyzu, ptactva, listí apod. do podstřešního prostoru. Větrací mřížku lze nahradit těsnícím pásem, který je vhodnější při střeše s nižším sklonem nebo se jedná o návětrnou stranu (určí projektant nebo statik).
Strešná krrytina GAPA - montáž 1
Obr. A Skladba střešního pláště s bedněním

Strešná krrytina GAPA - montáž ´2
Obr. B Skladba střešního pláště bez bednění
 
Popis: 1 - plechová krytina (Škridplech, Gapa); 2 - šroub s těsnící podložkou; 3 - závětrná lišta (pod krytinu nebo na krytinu), 4 - lata; 5 - větrací mezera; 6 - difúzní fólie; 7 - kontralať; 8 - krokev; 9 - štítová deska; 10 - izolace; 11 - těsnění
 
LAŤOVÁNÍ:
Pro použití plechové střešní krytiny škridplech a gapa je nutné dodržet minimální sklon střechy 12 °. Laťování je důležitou přípravnou prací před položením krytiny. Správné a přesné laťování zjednoduší a zrychlí následnou montáž krytiny. Před začátkem montáže se doporučuje zkontrolovat krov nejen z hlediska rozměrů ale iz hlediska nerovností konstrukce, které by mohly negativně ovlivnit samotnou montáž. Rozteč laťování je 350 mm, poslední lať při hřebeni se zpravidla umisťuje cca 30 - 50 mm od vrcholu krovu. Hmotnost krytiny je cca 5 kg / m2, proto není nutné žádné zesílení krovu a laťování. V případě, že nepoužíváme okapové lemování, doporučujeme nabít lať na kant, protože v tomto místě kotvíme krytinu za prolisem. Z důvodu kondenzace vzdušné vlhkosti v jarních av podzimních měsících doporučujeme použití pojistné hydroizolace - podstřešní fólie. Při zatepleném krovu je použití této fólie nezbytné. Pojistnou hydroizolaci je nutné vytáhnout na okapové lemování. Na fólii přibíjíme kontra latě podél krokví a až na ně samotné laťování. Upozorňujeme, že nejdříve je třeba mít namontovány na krokvích žlabové háky do požadovaného spádu (v případě, že se nebudou montovat na čelovou desku) a střešní okna podle montážního návodu dodávaného jejich výrobcem.
 
MANIPULACE s tabulí:
Při montáži nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabule. Snažte se s tabulemi manipulovat ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou ve vodorovné poloze, je nutné to provádět opatrně, protože může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí vzniká zejména při tabulích o rozměru větším než 4m. Pro jednodušší manipulaci doporučujeme používat tabule menších délek, zvláště v případě, že na stavbě není dostatek prostoru.

chodenie
DOPORUČENÍ:
Při použití žebříků při montáži, je vhodné v místě dotyku s krytinou obalit molitanem nebo textilií tak, aby nedošlo k poškrábání povrchové úpravy. Po krytině je možné chodit, je vhodné našlapovat v spodní části vlny av místě kde krytinu podpírají latě. Doporučené je používat obuv s měkkou podrážkou. V případě poškození povrchové úpravy je třeba toto místo ošetřit opravnou barvou.
 
POSTUP KLADENĺ tabulí:
Ke každé zakázce je vypracován kladacký plán, který je k dispozici na vyžádání ve firmě Maslen. Kladeč plány napomáhají k urychlení a zjednodušení celé pokládky. Tabule je důležité klást vždy na okapovou hranu av délkách, které odpovídají kladečského plánu. Při pokládání je možné postupovat zprava nebo zleva. V některých případech je vhodné pokládat krytinu z levé strany. Tabule podsouvat pod již upevněné tabule. Tím dojde k tomu, že nám tabula sedne do zámku a nemůže se posouvat směrem dolů.
 
KOTVENÍ KRYTINY:
Krytina se upevňuje o konstrukci pomocí samovrtných šroubů s těsnící podložkou se speciální gumy EPDM o rozměrech 4,8 x 35 mm. Šrouby se musí dotahovat elektrickým šroubovákem s plynulou regulací síly. Šroub je spolehlivě dotažena když EPDM podložka "vyleze" zpod kovové podložky. Průměrná spotřeba šroubů je 6 až 9 ks / m2. Šrouby se umísťují cca 2 cm pod příčný prolis do údolí vlny. Při okrajích střechy se krytina musí kotvit hustší - vid. obrázek. Při hřebeni je třeba kotvit krytinu do každé spodní vlny. Na spoje plech - plech se používají samořezné šrouby o rozměrech 4,8 x 20 mm. Při podélném překrytí je vhodné krytinu šroubovat cca 2 cm pod příčným prolisem tašky přes vrchol vlny.

gapa_montaz3
ODLIŠNOSTI MONTÁŽE KRYTINY AluGAPA
Při montáži hliníkových střešních krytin je nutné dodržovat některé změny oproti montáži ocelové krytiny.
1) Do hliníkové krytiny nelze kotvit žádné střešní doplňky. Jedná se zejména o hřebenáče a sněhové zábrany, které se vždy kotví až do střešních latí farmářskými šrouby 4,8x60mm. Laťování u hřebene třeba vždy aktuální zhustit tak, aby bylo možné hřebenáč do nich zakotvit.
V případě nutnosti umístění sněhových zábran, je třeba vylatovať iv místě kotvení sněhových zábran před montáží střešní krytiny. Následně se sněhové zábrany kotví farmářskými šrouby 4,8x60mm.
2) Na spojování plech - plech se nepoužívají šrouby 4,8x20mm ale 4,8x60mm a šroub musí držet iv laťování.
3) Šrouby, které jsou dodávány pro hliníkové střešní krytiny jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. V případě použití jiných spojovacích prvků se životnost střešní krytiny zkracuje.
Pro výpočet šroubů na střechu se používá koeficient:
6 ks šroubů 4,8x35mm na 1 m2 a 3,5 ks šroubů 4,8x60mm na 1 m2. Většinou se počty šroubů zaokrouhlují na celé balení. Šrouby 4,8x35mm jsou baleny po 250ks a 4,8x60mm jsou baleny po 100ks.
 
ODVĚTRÁNÍ STŘECHY:
Velmi důležité je kvalitní odvětrání střechy jako celku. Na hřebeni se nechá mezera mezi krytinou o šířce cca 11 cm, která se překryje univerzálním větracím pásem. Střešní plášť je pak odvětrávaný přes otvory mezi hřebenáčem a krytinou. Hřebenáče se ke krytině šroubují do každé druhé horní vlny. Po ukotvení střešní krytiny a hřebenáčů se přistupuje k montáži dalších doplňků jako jsou sněhové zábrany, horní závětrné lišty a podobně.
 
DĚLENÍ KRYTINY:
Prostřihovací nástavcem na vrtačku. Všechny řezy je nutné zatřít ochranným lakem a odstranit kovové piliny, které začnou v budoucnu korodovat. Nikdy nepoužívat nástroje s brusnými kotouči, ty příliš zahřejí povrch v okolí řezu a tím se naruší polyesterová vrstva. Odletující roztavené kousky oceli - jiskry se při dopadu na střešní krytinu zataví do polyesterové vrstvy / až v několik metrové vzdálenosti od řezání (a později po několika měsících až letech) způsobují vznik charakteristických žlutých skvrn s následnou hloubkovou korozí způsobující prorezivění plechu. V případě použití dělících zařízení s termickým efektem, zaniká nárok na uplatnění záručních podmínek u výrobce! V případě montáže je nutné odstraňovat vznikající kovové piliny z povrchu plechu měkkým kartáčkem!
 
SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:
Materiál je třeba skladovat v suchém a větraném skladu bez přímého slunce (možnost zapaření plechu) na paletách 20 cm od podlahy. Nesmí se skladovat v hraně (na sobě) déle než 30 dnů ode dne výroby, protože vzniká nebezpečí zkondenzování vzdušné vlhkosti a tvorby bílé koroze. V případě skladování materiálu více než 30 dní je třeba přeložit jednotlivé panely tenkými dřevěnými lištami a podložit na jedné straně tak aby mohl vytéct vzniklý kondenz. Krátkodobě může být materiál skladován i na otevřeném prostranství, avšak palety s krytinou musí být chráněny před přímým slunečním zářením neprůsvitnou plachtou, propouštějící vzduch, s volnými konci. Materiál nesmí zmoknout a musí být chráněn před vniknutím vody do hrany materiálu. V případě vniknutí vody do hrany materiálu je bezpodmínečně nutné jednotlivé panely porozkladať a nechat vysušit.
 
POZOR !!! Plech skladován na otevřeném prostranství je velmi náchylný na podfouknutí větrem. V případě, že uplyne čas od dodání do montáže více než 30 dní, nebude možné uznat reklamaci týkající se kvality povrchové úpravy.